Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer: Jouw Dag
Handelend onder de naam: Jouw Dag V.O.F.
Vestigingsadres: Edisonstraat 3, 2171 TV Sassenheim
Telefoonnummer: 0252245460
KvK-nummer: 74738356
BTW-identificatienummer: 860009981B01

1 TOEPASSELIJKHEID
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Jouw Dag. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant Jouw Dag te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

2 AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
Aanbiedingen door en prijzen van Jouw Dag zijn vrijblijvend. Jouw Dag accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Jouw Dag behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3 DIENSTEN
De dienst die jouwdag.shop aanbiedt is het verkopen en bezorgen van brood, koek, taarten, gebak en daaraan gerelateerde producten binnen Nederland.
Jouw Dag behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

4 PRODUCTEN
Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten iets afwijken van de afbeeldingen op de website.

5 BESTELTIJD
De klant kan van maandag tot en met vrijdag tot 12.00 uur bestellen voor levering de volgende dag.
Rond feestdagen kunnen andere besteltijden gelden.

6 BESTELLINGEN
Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. Jouw Dag is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. Wijzigingen kunnen tot 12:00 uur worden doorgegeven indien producten de dag erop moeten worden geleverd.
Jouw Dag is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata. Wanneer de vervoerder de bestelde producten op het aangeleverde adres en de gevraagde afleverdatum heeft getracht af te leveren, dan wordt de bestelling in rekening gebracht.

7 LEVERTIJDEN EN BEZORGEN
Jouw Dag zal steeds streven naar snelle levering van de bestelling. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Jouw Dag ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.
Jouw Dag levert in principe niet op zon- en feestdagen, Koningsdag, tenzij anders met de koper is overeengekomen.
In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren.
De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Jouw Dag daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder op de dag van leveringen, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Jouw Dag de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Jouw Dag geleverd gebak en taarten dienen gekoeld bewaard te worden en mogen maximaal tot één dag na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.

8 BETALING
Alle bestellingen via de website dienen direct of achteraf betaald te worden.

9 PRIJZEN
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en inclusief BTW.
De koper is de prijs verschuldigd die Jouw Dag in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Jouw Dag worden gecorrigeerd.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

10 OVERMACHT
In geval van overmacht heeft Jouw Dag het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Jouw Dag gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11 KLACHTEN
Overal worden foutjes gemaakt. Jouw Dag doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. Jouw Dag neemt elke klacht uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing. Klachten worden binnen 1 week na levering behandeld.

12 AANSPRAKELIJKHEID
Jouw Dag is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Jouw Dag is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Jouw Dag komen. Jouw Dag draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Jouw Dag eveneens geen verantwoordelijkheid. Jouw Dag is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Jouw Dag, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Jouw Dag. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Jouw Dag uitgesloten. Jouw Dag is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Jouw Dag. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

13 DIVERSEN
De klant van Jouw Dag dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Jouw Dag geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Jouw Dag garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

14 TOEPASSELIJK RECHT
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Jouw Dag en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.